طرح توسعه نيروگاه و سد مسجد سليمان
طراحی و ساخت و نصب تجهيزات سرج تانک نيروگاه شامل :
–    استيل لاينينگ ۲۰ به طول متر لوله با قطر ۸ متر و دو کاهنده(Reduction) 8 متر به ۴٫۵ متر و لوله با قطر ۴٫۵ متر
–    ۲سری دريچه های کنترل سرج تانک اسلايد به ابعاد ۵*۴٫۵ متر
–    تير بالابر و انباره و داگينگ

طراحی و ساخت و نصب تجهيزات آبگير آب آشاميدنی  شامل :
–    استيل لاينينگ شامل لوله به قطر ۱۴۰۰ ميليمتر و مبدل Ø۱۴۰۰/۱۴۰۰*۱۴۰۰ (Transition)
–    دريچه استاپلاگ و آشغالگير به ابعاد ۱۴۰۰*۱۴۰۰
–    ۱ دستگاه شير پروانه ای DN1400PN10
–    ۱ دستگاه بالابر ۳٫۵ تن
طراحی و ساخت و نصب تجهيزات تخليه کننده عمقی شامل :
–    استيل لاينينگ U شکل به طول ۴۰ متر به ابعاد ۴٫۵*۶ متر

کارفرمای اصلی : شرکت توسعه منابع آب و نيروی ايران
مشاور : شرکت مشانير
موقعيت پروژه:  اهواز – مسجدسليمان – نيروگاه مسجدسليمان (سد گدار)