طرح سد و نيروگاه كارون ۳
–   نصب سازه ای فلزی آبگير نيروگاه (حدود۲۵۰ تن)
–   نصب دريچه های آبگير نيروگاه  (حدود۱۲۰۰ تن)
–  نصب قطعات آشغال جمع کن آبگير (حدود۱۲۳ تن )
–  نصب شبکه های آشغالگير آبگير  (حدود۲۳۳ تن )
–  نصب دريچه های سرويس نيروگاه (حدود۶۶۰ تن )
–  نصب دريچه های بالکهد نيروگاه (حدود۳۲۸ تن )
–  نصب سرو موتورها وپاوريونيت دريچه های سرويس نيروگاه (۲ سری کامل )
–  نصب فيکس پارتهای استابلاگ سرريز (حدود۱۶۰ تن )
–  نصب دريچه های استاپلاگ سرريز سرويس (حدود۱۴۴ تن)

کارفرمای اصلی : شرکت توسعه منابع آب و نيروی ايران
مشاور : شرکت مهندسين مشاور مهاب قدس
موقعيت پروژه:  خوزستان – ايذه – سد و نيروگاه كارون ۳