طراحی ، تهیه ، ساخت ، حمل و نصب آشغال گیرهاي فلزی ورودی نیروگاه ساحل راست سد خداآفرین

سازه آشغالگير ورودی نيروگاه
عمليات تكميلي طراحی ، تهيه ، ساخت و نصب سازه های آشغالگير فلزی ورودی نيروگاه ساحل راست سد خداآفرين و جايگزينی با سازه آشغالگيرهاي قديمی به شرح ذيل :
–    تعداد ۱۲ پانل آشغالگير به ابعاد كل ۳۰ متر ارتفاع به عرض دهانه ۱۳ متر
–    وزن كل پانل ها بيش از ۲۲۰ تن و هر قطعه ۵/۱۸ تن
–    خارج نمودن سازه های آشغالگير قديمی و جايگزينی با سازه های جديد
–    دمونتاژ و مونتاژ و راه اندازی سازه و ماشين آشغال جمع كن ساحل راست
–    انجام تعميرات اصلاحی پوشش فلزي نيروگاه ساحل راست .
کارفرمای اصلی : شرکت سهامی آب منطقه ای آذربايجان شرقی
مشاور : شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
موقعيت پروژه: تبريز – خداآفرين – سد مخزنی خداآفرين